Overige gemeentelijke belastingen en rechten

Naast de door de GBRD opgelegde gemeentelijke belastingen en geheven rechten leggen de deelnemende gemeenten zelf ook bepaalde belastingen op, c.q. heffen ze bepaalde rechten. Denk hierbij onder meer aan woonwagenrechten, lijkbezorgingsrechten, leges en parkeerbelasting. Bezwaren tegen deze belastingen, c.q. rechten worden door de GBRD afgehandeld.

 

Woonwagenrechten

Woonwagenrechten worden geheven terzake van het innemen van een standplaats met een woonwagen.

De hoofdbewoner van de standplaats krijgt de aanslag. Een aanslag wordt niet opgelegd als op grond van een huurovereenkomst huur wordt betaald.  

 

Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor door de gemeente in verband hiermee verleende diensten. Denk bijvoorbeeld aan het huren van een graf of het begraven van een overledene. Belastingplichtig is de aanvrager van het gebruik of de diensten, danwel degene ten behoeve van wie het gebruik of de diensten worden aangevraagd of verleend.

 

Leges

Leges zijn een vergoeding voor de administratieve kosten die de gemeente maakt voor de verlening van een aantal uiteenlopende diensten. Denk bijvoorbeeld aan de afgifte van een paspoort, rijbewijs of het in behandeling nemen van een aanvraag om een bouwvergunning. Belastingplichtig is de aanvrager dan wel degene voor wie de dienst wordt verricht.

 

Parkeerbelasting

Het parkeerbeleid is een belangrijk element van een integraal verkeers- en vervoersbeleid. De bereikbaarheid krijgt hiermee een impuls en met name verstedelijkte gebieden kunnen met behulp van het parkeerbeleid leefbaar worden gehouden. Het reguleren op basis van betaald parkeren is één van de belangrijkste onderdelen van het parkeerbeleid.  Op grond hiervan zijn gemeenten bevoegd om, in het kader van de parkeerregulering, parkeerbelastingen te heffen.