Bezwaar en beroep

Bezwaarschrift

 

Bent u van mening dat uw aanslag niet juist of ten onrechte is opgelegd, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken. Dit is mogelijk door:

  • ­ het indienen van een bezwaar via het digitale belastingloket op de website
  • ­ het invullen van onderdeel D op het bij het aanslagbiljet gevoegde reactieformulier
  • ­ het indienen van een bezwaarschrift bij de heffingsambtenaar van de GBRD (Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst), Postbus 31300, 6370 AH Landgraaf.  

In uw bezwaarschrift dient u te vermelden:

  • het(de) object(en) waar het bezwaarschrift betrekking op heeft;
  • de redenen waarom u bezwaar maakt;
  • uw naam;
  • datum;
  • handtekening.

U dient uw bezwaar goed te motiveren. Geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde of de opgelegde aanslag. Als een motivering ontbreekt kan uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Het wordt dan niet in behandeling genomen.  

 

Op uw bezwaarschrift doet de heffingsambtenaar schriftelijk uitspraak. 

 

Beroepschrift

Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank te Maastricht.

In de uitspraak op uw bezwaarschrift wordt nader aangegeven hoe u dit kunt doen. Als u beroep instelt bent u griffierecht verschuldigd.