Gemeentelijke Belastingen

 • Onroerende-zaakbelastingen

  De opbrengst van deze belasting komt ten goede aan de gemeente en gaat naar de zogenaamde algemene middelen. Dit betekent dat de opbrengst niet hoeft te worden besteed aan de doelen die van te voren zijn vastgesteld. De gemeente is vrij om te bepalen waaraan zij de opbrengst besteedt.
  Lees verder...
 • Rioolheffing

  De gemeente heeft tot taak een rioolstelsel aan te leggen en goed te onderhouden. Dat kost geld. Door rioolheffing te heffen, worden de kosten doorberekend aan degenen die er profijt van hebben.
  Lees verder...
 • Afvalstoffenheffing

  De aanslag afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan iedereen die een perceel bewoont waarvoor een verplichting geldt tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. De gebruiker betaalt alleen de maanden dat de onroerende zaak wordt gebruikt.
  Lees verder...
 • Hondenbelasting

  De opbrengst van de hondenbelasting is bestemd voor de zogenaamde algemene middelen. Dit betekent dat de belasting door de gemeente niet hoeft te worden besteed aan doelen die van te voren zijn vastgesteld. De gemeente is vrij om de opbrengst te besteden aan zaken die zij belangrijk vindt. Vanuit de algemene middelen worden overigens wel verschillende projecten bekostigd die te maken hebben met het welzijn van honden, en ter bestrijding van de overlast die het uitlaten van honden met zich meebrengt.
  Lees verder...
 • Precariobelasting

  De precario wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
  Lees verder...
 • Toeristenbelasting

  Via de heffing van toeristenbelasting wordt een algemeen dekkingsmiddel verkregen om een deel van de kosten te bestrijden die voortvloeien uit de algemene taakvervulling van de gemeente.
  Lees verder...
 • Reclamebelasting Brunssum

  Lees verder...
 • BIZ Heerlen

  Ten behoeve van de Stichting BIZ Winkelcentrum Hartje Hoensbroek en ter bestijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone wordt een BIZ-bijdrage gevraagd aan de gebruikers van onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen.
  Lees verder...
 • Baatbelasting

  De baatbelasting is een bijdrage in de kosten van openbare voorzieningen die de gemeente tot stand brengt.
  Lees verder...
 • Overige

  Naast de door de GBRD opgelegde gemeentelijke belastingen en geheven rechten leggen de deelnemende gemeenten zelf ook bepaalde belastingen op, c.q. heffen ze bepaalde rechten, denk aan woonwagenrechten, lijkbezorgingsrechten, leges en parkeerbelasting. Bezwaren tegen deze belastingen, c.q. rechten worden echter door de GBRD afgehandeld.
  Lees verder...
 • Tarieven / Verordeningen

  De tarieven worden jaarlijks in belastingverordeningen vastgesteld door de gemeenteraad. Naast de tarieven vindt u ook andere voorwaarden die op de belastingheffing betrekking hebben.
  Aangezien het hier algemeen verbindende voorschriften betreft is het niet mogelijk tegen een vastgestelde belastingverordening bezwaar te maken.
  Hier onder vindt u per gemeente een overzicht aan van de tarieven en de vastgestelde belastingverordeningen.
  De belastingverordeningen kunt u downloaden naar uw eigen pc.
  Ook kunt u hier de bijsluiter die bij de belastingaanslagen zijn gevoegd downloaden.
  Lees verder...
 • Beleidsregels

  Beleidsregels Beleidsregels   geven aan hoe een bepaalde bevoegdheid van een bestuursorgaan zal worden uitgevoerd. Deze regels zijn een soort
  Lees verder...